Awakening into Buddhahood in Armenian  

$10.00
Qty:
Awakening into Buddhahood- ը անգնահատելի էլեկտրոնային գրքեր է կյանքի բոլոր ոլորտների համար: Այն մեզ ասում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրն ունի իմաստություն, իրազեկում, առաքինություն, բարություն, կարեկցանք, սիրո, Բուդդայի ներսում, եւ կօգնի մեզ առաջնորդել մեր ճշմարիտ Ինքնին, անդադար անդրադառնալով մեզ այն, ինչ մենք ենք, եւ ինչ ունենք միշտ եւ մենք կարող ենք հասկանալ, որ այն, ինչ մենք փնտրում էինք, երբեք մեզ չի թողնում: Այն, ինչ մենք կարող ենք հայտնաբերել, այն է, որ մենք բոլորս միասին էինք փնտրում: Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 432 pages